פתיחת התפריט הראשי

"ובין עצומים יפריד" - אלו בעלי דינין כמו (ישעיהו מ"ג) הגישו עצומותיהם ובמשנה שנים שנתעצמו בדין ע"ש שבריבותם עצומות קרוים עצומים או לשון חוזק או לשון אוטם כמו עוצם עיניו (שם לג)