קטע:רש"י על משלי יח ה

"שאת פני רשע לא טוב" - כאשר פירשו רבותינו לא טוב להם לרשעים שנושאים להם פנים בעולם הזה ונפרעין מהן לעולם הבא

"טוב וגו'" - טוב להם לצדיקים שמכריעין להם כף מאזנים לחייבם בעולם הזה ונפרעין מהן בחייהן לעולם הבא ולפי פשוטו כמשמעו