פתיחת התפריט הראשי

"בכל עת אוהב הרע" - לעולם הוי אוהב רעים לקנות אוהבים

"ואח לצרה יולד" - לעת הצרה יולד לך הרע כאח לעזור לך ולהשתתף בצרתך