פתיחת התפריט הראשי

"מרע" - רשע

"מקשיב על שפת און שקר" - מקבל לשון הרע ועידי שקר

"מזין" - מאזין מי שהוא משקר מאזין על לשון הוות