פתיחת התפריט הראשי

"ביראת ה' מבטח עוז" - נאמר באברהם כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (בראשית כו) והבטיחו כי ברך אברכך וגו'

"ולבניו יהיה" - הוא

"מחסה" - שיחסו ויתחבא בצל זכותו