קטע:רש"י על משלי יג ד

"מתאוה ואין נפשו עצל" - מתאוה נפשו לכל טוב ואין

"ונפש חרוצים תדשן" - ישרים האוכלים יגיע כפיהם זהו משמעו לפי פשוטו ולפי משלו לעתיד יראה בכבוד ת"ח ויתאוה ולא ישיג לו