רש"י על משלי טז לא

"בדרך צדקה תמצא" - ע"י הצדקה מאריכין ימיהם