רש"י על משלי ג יט

"ה' בחכמה יסד ארץ" - ע"פ התורה והיא התורה והיא התבונה והוא הדעת ואחר שכל העולם נברא בהם לכך