רש"י על מלכים ב כד יב

"ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל" - לעשות לו כרצונו ולא למלחמה