רש"י על מלכים ב כא יב

"תצלנה" - לשון מצלתים (טינטני"ר בלע"ז)