פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יט כח

"ושאננך" - כמו ושאונך

"חחי" - כמין שיר הוא שמושכין בו בהמה שעסקיה רעים כמו ששנינו (שבת נא ב) כל בעלי השיר יוצאין בשיר

"ומתגי" - תרגם יונתן זמם והוא של ברזל ותוחבין אותו בנחירי הנאקה ונמשכת בו לפי שעסקיה רעים והוא ששנינו (שם) ונאקה בחוטם