פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יט כה

"הלא שמעת למרחוק" - למה תתפאר ותתגדל בזאת לא שלך היא כי שמעת למרחוק על ידי הנביאים שגזרתי על העמים להביאך עליהם כענין שנאמר (שם י ה) הוי אשור שבט אפי

"למימי קדם" - משנברא העולם עלתה במחשבה שנאמר (שם ל לג) כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן זה סנחריב שנשרף באש גיהנם שנאמר (שם לא ט) נאם ה' אשר אור לו בציון

"עתה הבאתיה" - וזה הכח שבידך

"ותהי" - ביאתה של גזרתי להשאות ערים בצורות להיות לגלים נצים לגלי אדמה שצומחין בהן ירקות שאתה מחריבן בגזרתי

"להשות" - לשון שאייה גלמודה