פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים ב יד כה

"הוא השיב" - מיד מלכי ארם

"יונה בן אמתי" - הוא שמשח את יהוא שאמר לו בני רבעים ישבו לך אבל רבותינו (יבמות צא א) דקדקו (יונה ג א) ויהי דבר ה' אל יונה שנית ולא שלישית לפי שתבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב והוקשה להם זה המקרא ותרצוהו כדבר ה' אשר דבר ביד יונה לנינוה ונהפכה גזרת רעה לטובה כך נהפך לישראל בימי ירבעם בן יואש מרעה שהיו בה אשר אבדם מלך ארם וישימם כעפר לדוש ועכשיו נהפך להם לטובה