רש"י על מלכים ב טו ה

"וינגע ה' את המלך" - מפורש בדברי הימים (ב כו טז כא) שנכנס להיכל להקטיר על המזבח הקטורת

"בבית החפשית" - עשה לו בית בבית הקברות כמה דאת אמר (תהלים פח ו) במתים חפשי בירושלמי