רש"י על מלכים ב ו ל

"וירא העם" - דרך הקרע את השק תחת בגדיו