קטע:רש"י על מלכים א ז מ

"ויעש חירום וגו'" - ואמר רבי הכירות הן הן סירות כמה דאת אמר (זכריה יב ו) ככיור אש בעצים וכן (שמואל א ב יד) והכה בכיור

"הכיורות" - של נחשת לדשן את המזבח

"היעים" - מגרפות של נחושת שקורין ווידו"ל באשכנז לחתות בהן דשן בתוך הסירות