קטע:רש"י על מלכים א ז ה

"וכל הפתחים והמזוזות" - שסתם מקירת מלכים עשוי פתחים פתחים מפני האויר ולכך קראו בית יער שדומה ליער

"רבועים שקף" - תרגם יונתן מרבעין וחפן כלנסא ומחופין היו הפתחים בנסרים דקין רבועין היו כשאר פתחי בתים ולא עשויין כיפה כעין פתחי אולם

"ומול מחזה" - ומול של מחזה מיסב לקראת מחזה האחרת ראש הנסר לקראת ראש הנסר שלש פעמים בכל תקרה ותקרה ואיני יודע האיך