קטע:רש"י על מלכים א א כא

"חטאים" - חסרים ומנועין מן הגדולה כמו (שופטים כ טז) אל השערה ולא יחטיא