קטע:רש"י על מיכה ה ב

"לכן יתנם עד עת יולדה" - יתנם ביד אויביהם עד בא העת אשר חלה וילדה ציון את בניה ציון אשר החזיקה עתה חיל כיולדה ועכשיו היא קרויה יולדת ורבותינו אמרו מכאן אין בן דוד בא עד שתפשוט המלכות הרשעה ט' חדשים על כל העולם כולו אך לפי פשוטו זהו הצעה שפירשתי

"ויתר אחיו" - של מלך יהודה כלומר שאר שבט יהודה

"ישובון על בית ישראל" - יתחברו עם שאר השבטים והיו לממלכה אחת ולא יחצו עוד לשתי ממלכות