רש"י על מיכה ה א

"ואתה בית לחם אפרתה" - שיצא דוד משם שנאמר בו (שמואל א יז) עבדך ישי בית הלחמי ובית לחם קרוי אפרת שנאמר (בראשית מח) בדרך אפרת היא בית לחם

"צעיר להיות באלפי יהודה" - ראוי היית להיות צעיר במשפחות יהודה מפני פסולת רות המואביה שבך

"ממך יצא לי" - משיח בן דוד וכה"א (תהלים קיח) אבן מאסו הבונים

"ומוצאותיו מקדם" - לפני שמש ינון שמו (שם)