פתיחת התפריט הראשי

"אסוף אאסוף" - עוד ימים באים ואקבץ אתכם

"כצאן בצרה" - כצאן רבה הנתונה במבצרי גדרות צאן

"בתוך הדברו" - ת"י כעדרא בגו דירא מקום שהוא מתנהג שם וכן (ישעיהו ה) ורעו כבשים כדברם

"תהימנה מאדם" - תהיינה הערים הומיות מרוב אדם אשר בקרבה