קטע:רש"י על ישעיהו סו כא

"וגם מהם אקח לכהנים ללוים" - מן העמים המביאים אותם ומן המובאים אקח כהנים ולוים שמוטמעים עתה בעכו"ם מחמת אונסין ולפני גלוים הכהנים והלוים שבהם ואברור אותן מתוכן ויהיו משמשין לפני אמר ה' והיכן אמר הנסתרות לה' אלהינו (דברים כט) כך מפורש באגדת תהילים