רש"י על ישעיהו סו ז

"בטרם תחיל" - ציון חיל היולדת ילדה את בניה כלומר יתקבצו בניה לתוכה אשר היתה שוממה מהם ושכולה והרי הוא כאילו ילדתן עכשיו בלא חבלי יולדה כי כל האומות יביאום לתוכה

"והמליטה זכר" - כל יציאת דבר בלוע קרוי המלטה והמליטה (אישקמוציי"ר בלע"ז)