קטע:רש"י על ישעיהו נו ג

"הבדל יבדילני ה' מעל עמו" - למה אתגייר הלא הקב"ה יבדילני מעל עמו כשישלם שכרם

"ואל יאמר הסריס" - למה איטיב דרכי ומעללי הן אני כעץ יבש מאין זכרון