קטע:רש"י על ישעיהו מו יא

"קורא ממזרח עיט" - מארץ ארם שהיא במזרח קראתי לי את אברה' להיות נמלך בעצתי עיט כמו התיב עטה וטעם (דנייאל ב) אתיעטו כל סרכי מלכותא (שם ו) וגם יש לפותרו בל' עוף קראתי למהר אחרי כעוף הפורח ונודד ממקומו

"ומארץ מרחק" - קראתי לאיש עצתי ועמו יעצתי בין הבתרים ד' גליות כמו שמפורש בבראשית רבה והנה אימה חשיכה גדולה וגו'

"אף דברתי" - עמו הגליות וגאולתן אף אביאנה