רש"י על ישעיהו מב ח

"הוא שמי" - הוא מפורש בל' אדנות וכח ועלי להראות שאדון אני לפיכך כבודי לאחר לא אתן