רש"י על ישעיהו מב ה

"האל ה'" - בעל הדין ובעל הרחמי'

"בורא השמים" - תחילה כמין פקיע של שתי ואח"כ נטה אותם כדאיתא במס' חגייגה

"וצאצאיה" - בורא את היוצא ממנה

"נותן נשמה" - נשמת חיים

"לעם עליה" - לכולם בשוה

"ורוח" - קדושה

"להולכים בה" - למתהלכים לפניו