קטע:רש"י על ישעיהו ל לג

"כי ערוך מאתמול" - יום שני לבריאת עולם יום שיש לו תמול ואין לו שלשום

"תפתה" - גיהנם שכל המתפתה ביצרו נופל שם

"למלך הוכן" - לצורך סנחריב וחילו

"מדורתה" - לשון אש נסקת מערכת עצים על האש קרויה מדורה

"נשמת ה'" - נפיחת רוחו

"בוערה" - בוערת