קטע:רש"י על ישעיהו כח כד

"הכל היום" - לשון תמיהה הוא לכך נקוד חטף פתח

"יחרוש" - מי שחורש לזרוע וכי החורש כדי לזרע לעולמים חורש א"כ מה יועיל אף הנביאים מוכיחים אתכם להחזירכם למוטב הלעולמים יוכיחו ולא יועילו

"יפתח וישדד אדמתו" - וכי לעולם לא יזרע אלא תמיד יפתח את האדמה באתים ובכלי מחרישה וישדד לשון עבודת שדה יפתח וישדד בתחלה הוא עושה תלמים רחבים וסוף הוא עושה תלמים קטנים במדרש ר' תנחומא