קטע:רש"י על ישעיהו כו יח

"הרינו חלנו" - חיל כיולדה כאלו ילדנו כאלו קרובים אנו להגאל והוא רוח ואין ישועה

"ישועות בל נעשה ארץ" - הכל סבלנו וצרתינו אין אנו מבינים לנו ישועה

"ובל יפלו" - ואין נופלין העמים שהם יושבי תבל שכבשו ומלאו את הארץ ויונתן תרגם בל יפלו ל' ונפלינו אני ועמך (שמות לג) אין יושבי תבל יכולין לעשות פלא