קטע:רש"י על ישעיהו כד כג

"וחפרה הלבנה וגו'" - ת"י ויבהתון דפלחין לסיהרא ויתכנעון דסגדין לשמשא