קטע:רש"י על ישעיהו כב כד

"הצאצאים והצפיעות" - ת"י בנייא ובני בנייא ומנחם חברו עם צפיעי הבקר (יחזקאל ד) לומד שהוא ל' עוללים דקים היוצאים ממעי אמו ויהיה צפיעי לשון יציאה דבר היוצא

"כל כלי הקטן" - הקטנים שבמשפחותם יהיו מתפארין בו ונסמכין עליו

"מכלי האגנות ועד כל כלי הנבלים" - ת"י מכהניא לבושי אפודא ועד בני לוי אחדי נבליא ויהיה אגנות ל' כלי שרת שמשרתין בהם הכהנים בבית המקדש

"הנבלים" - שאומרים בני לוי בהן השיר