פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כב יא

"ומקוה עשיתם" - אגם מים להיות חוזק לעיר

"בין החומותים" - החומות כפולות חיל וחומה ובין מי הברכה הישנה

"ולא הבטתם אל עושיה" - ואם תאמרו אף חזקיה עשה כן שנאמר (דברי הימים ב לה) ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלים ולחוצה החומה האחרת ויחזק את המלא עיר דוד חזקיהו בה' אלהי ישראל בטח וגו' (מלכים ב יח) אבל אתם בימי יהויקים וצדקיה לא הבטתם אל עושיה

"ויוצרה מרחוק" - מאז שברא את העולם עלתה ירושלים ובית המקדש במחשבה

"לא ראיתם" - לא חשבתם