קטע:רש"י על ישעיהו טז ג

"עשי פלילה" - הוא לשון ויכוח משפט לבחור לך את הטוב כמו (איוב לד) משפט נבחרה לנו

"שיתי כליל צלך" - שיתי לך צל בצהרים שיחשיך צלך כלילה להסתיר בו מפני אויביך

"סתרי נדחים" - אם יברחו עוד נדחי עמי דרך עליכם בימי נבוכדנצר אל תסגירום אלא תסתירם