פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו ח יז

"וחכיתי לה'" - אמר ישעיהו אני המחכה לה' המסתיר פניו מי' השבטים קויתי לו לאמת דברי אלה ולהושיע את בית דוד

"וחכיתי לה' המסתיר פניו וגו'" - אין לך נבואה קשה כאותה שעה שאמר משה (דברים לא) ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא ואף בו ביום הבטיחם וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו (שם)