קטע:רש"י על ישעיהו ה ל

"וינהום" - אותו האויב על עם ה' הנזכר למעלה

"כנהמת ים" - אשר יהמו גליו כן יבוא בחיילות הומות

"ונבט לארץ" - לשון הבטה יביטו ישראל ויצפו שיעזרום מלכי ארץ שהם סומכין עליהם כענין שנאמר היורדים מצרים לעזרה (לקמן לא)

"והנה חושך" - שלא יהא עוזר להם ונבט לשון נפעל כמו לא נפתח ולא נתק והוי"ו גורמת לו להסב הדיבור להבא (אייר"ט אוסכרד"י בלע"ז)

"צר ואור חשך" - כמו וכשל עוזר ונפל עזור (שם) מי שצר לו שבאת עליו הצרה וזה שבא להאיר לו שניהם חשכו ויש פותרין צר היא הלבנה שנתמעטה ואור היא החמה

"בעריפיה" - בבא מאפליה שלה לשון יערף כמטר (דברים לב) וכן דרך בערוף מטר האור מאפיל