קטע:רש"י על ישעיהו ה יח

"הוי מושכי העון" - גוררים יצר הרע עליהם מעט מעט בתחלה בחבלי השוא כחוט של קורי עכביש ומשנתגרה בהם מתגבר והולך עד שנעשה כעבות העגלה שקושרין בו את הקרון למשוך

"השוא" - דבר שאין בו ממש

"חטאה" - חטא