פתיחת התפריט הראשי

"ונגש העם" - יהיו דחוקין ונגושין זה על זה בתיגור וחירום

"ירהבו הנער בזקן" - יתגדל הנער על הזקן

"והנקלה בנכבד" - כפשוטו ומדרשו יבא מי שחמורות דומות עליו כקלות וירהב במי שהקלות דומות עליו ככבדות