פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו א כח

"ושבר פושעים וגו'" - שבכולן הוכיחן למעלה והם פשעו בי גוי חוטא עזבו את ה'

"פושעים" - מורדים והעובדים לעכו"ם

"וחטאים" - אלו עבריינים העוברים על שאר איסורין