קטע:רש"י על ירמיהו מט א

"הבנים אין לישראל" - בי"ת רפה וה"א חטף פתח שהוא ל' תמיהה

"מלכם" - עבודת כוכבים של בני עמון מלכם שמה שנאמר (מלכים ב כ"ג) ולמלכם תועבת בני עמון