פתיחת התפריט הראשי

"ואל צדקיהו מלך יהודה דברתי וגו'" - כל זה אמר ירמיהוו אל שלוחי המלכים