פתיחת התפריט הראשי

"ונדמו" - ל' חורבה לשון הדימנו ונדמה שם (לעיל ח)