רש"י על ירמיהו כד ט

"לזעוה לרעה לכל ממלכות הארץ" - שישמעו הרעה הבאה עליהם ויזועו

"לשנינה" - שישננו וידברו הכל בפורענותם