פתיחת התפריט הראשי

"על בצעך" - לגזול ממון

"המרוצה" - ריצוץ דלים ועושק יוכיח עליו כי עשוק ורצוץ תמיד סמוכין בלשון מקרא וכן את מי עשקתי ואת מי רצותי (שמואל א יב)