קטע:רש"י על ירמיהו ב כט

"למה תריבו" - איך תבואו להתווכח בריב ולומר לא חטאנו

"כולכם פשעתם בי" - אף הצדיקים במשמע היינו דאמרי אינשי בהדי הוצא לקיא כרבא