קטע:רש"י על יחזקאל מ ו

"ויבא אל שער אשר פניו דרך הקדימה" - נכנס לתוך ההיקף ובא לו לשער עזרת נשים המזרחי היא נקראת חצר החיצונה בכל הענין הזה לפי שהוא לפני עזרת ישראל

"ויעל במעלותיו" - ששפוע ההר הולך ועולה מן החיל התחתון עד עזרת נשים שתים עשרה מעלות כאותה ששנינו לפנים ממנו החיל י' אמות וי"ב מעלות היו שם

"סף השער" - היא מזוזת השער

"קנה אחד רוחב" - שש אמות ומכסה את כל עובי החומה שהיה קנה אחד כמו שאמר למעלה

"ואת סף אחד" - מזוזה השנית אחת מצפון ואחת מדרום