קטע:רש"י על יחזקאל מה טו

"ושה אחת מן הצאן" - מיוחד שבצאנו וכן אמר משה מבחר נדריכם לומיי"לור בלע"ז

"מן המאתים ממשקה ישראל" - דרשו רבותינו לענין הנסכים ממותר שתי מאות שנשתיירו בבור שנפל לתוכו יין של ערלה או של כלאי הכרם מכאן לערלה וכלאי הכרם שבטלין במאתים

"ממשקה ישראל" - מן המותר לישראל כל קרבנותיהם יהיו משקה הראוי לישראל כל עיקר הסעודה קרויה על שם המשקה כלומר האכילה עם השתייה תהא מן המותר לישראל