פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל מג יז

"והעזרה ארבע עשרה אורך" - גג המזבח עם מקום הקרנות ועם מקום רגלי הכהנים כ"ח על כ"ח וי"ד האמורים כאן מאמצעיתו מודד כמו שמפורש על ארבעת רבעיה

"והגבול סביב אותה" - י"ת וגדנפא ורבותינו פרשוהו על הקרנות

"חצי האמה" - מאמצעיתו מודד נמצא אמה על אמה

"והחיק לה אמה" - זו כניסת היסוד

"ומעלתהו פנות קדים" - וכבש שעולים בו היה בדרום כדי שיהא העולה בו פונה למזרח שכל הפינות היו דרך ימין וכשאתה נותן הכבש בדרום העולה בו ופונה דרך ימין פונה למזרח