קטע:רש"י על יחזקאל לט טו

"ועברו העוברים בארץ" - הולכי דרכים שיראו עצם אדם

"ובנה אצלו ציון" - סימן שיש כאן עצם של מת כדי שיפרשו ממנו הולכי דרכים ועושי טהרות

"עד" - בא אנשי התמיד המובדלים לחקור וקברו אותן (טז)

"וגם שם עיר המונה" - וגם העיר ששמה עיר הומיה מרוב אדם היא עיר הגדולה גם היא חיל יושביה שם יקברו

"וטהרו הארץ" - את ישראל בארץ את טהרותיהם ותרומותיהם

"המונה" - לא מפיק ה"א לפי שה"א אחרונה משמשת שם דבר המונה כמו הומיה