קטע:רש"י על יחזקאל כז כו

"במים רבים הביאוך השטים אותך" - כדרך האניות הגדולו' שמפליגין אותן לתוך פלגים הים ומתוך שנתמלאת וכבדת בא רוח הקדים ושברך בלב ימים ולענין דוגמת העיר מתוך שנתמלאת עושר גבה לבך ובא עליך פורענות